empty image
logo Jura Synchro

U.S. Synchronized Skating Championships 2018


Portland (UNITED STATES)

FEB 22 - FEB 24, 2018

National


Results - TOP 3

Senior
TEAM Score
1Haydenettes (USA)204.05
2Skyliners (USA)185.86
3Miami University (USA)182.99

Junior
TEAM Score
1Skyliners (USA)175.69
2Lexettes (USA)158.88
3Starlights (USA)147.59

Novice A
TEAM Score
1Skyliners Blue (USA)72.11
2Ice Mates (USA)69.03
3Team Image (USA)63.62

Intermediate
TEAM Score
1Teams Elite (USA)69.75
2Skyliners (USA)60.28
3Capital Ice Chips (USA)58.71